Privacyverklaring

Bouwbedrijf van Peer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bouwbedrijf van Peer.

 

Contactgegevens:
Bouwbedrijf van Peer
IJsselstraat 47
5347 KG Oss
e-mail: info@bouwbedrijfvanpeer.nl
telefoon: 0412-624252

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf van Peer verwerkt uw persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat u gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik maken van uw diensten als leverancier en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of afhankelijk van de diensten die wij van u afnemen):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Legitimatiebewijs (naam en nummer)
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • KvK inschrijfnummer
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt per e-mail of telefonisch of door een inschrijving te doen voor een koop- of huurwoning of bedrijfsruimte.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbedrijfvanpeer.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Bouwbedrijf van Peer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck,
 • integriteitscheck.

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, dat deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf van Peer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Belangstellenden voor woningen:

 • Voor marktonderzoek
 • Voor online advertentiedoeleinden

Inschrijving voor en aankoop van een koopwoning:

 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van (project)nieuwsbrieven, publicaties en bewonerscommunicatie (omwonenden toekomstig project informeren)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder kopers van onze nieuwbouwwoningen
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst
 • Om u uit te nodigen voor evenementen zoals bijvoorbeeld een officiële start bouw of burenmiddag
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen
 • Om leveranciers van nutsvoorzieningen na oplevering van de woning te informeren over de nieuwe gebruiker van de woning
 • Voor het versturen van offertes, opdrachtbevestigingen enz. van het meer-/minderwerk
 • Voor het aansturen van de uitvoering van het meerwerk richting onderaannemers
 • Voor het gebruiken van het online platform Volgjewoning.nl
 • Het afhandelen van uw betaling

Huurwoningen:

 • Om onderzoek te doen naar uw financiële achtergrond
 • Om huurwoningen toe te wijzen

Bedrijfsruimten:

 • Om onderzoek te doen naar uw financiële achtergrond
 • Om onderzoek te doen naar uw bedrijfsactiviteiten
 • Om bedrijfsruimten toe te wijzen.

Sollicitanten:

 • Om uw sollicitatie te verwerken

Bouwbedrijf van Peer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om fiscale redenen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming verkoopproces

Bouwbedrijf van Peer kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  Bouwbedrijf van Peer) tussen zit. Bouwbedrijf van Peer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • In het nieuwbouwportaal is een algoritme ontwikkeld dat op basis van een selectie van ingeschreven kandidaten een virtuele loting kan toepassen. Bouwbedrijf van Peer heeft het recht om kandidaten uit te sluiten van deze loting.
 • De toewijzing van de woningen of appartementen aan de geïnteresseerden is voorbehouden aan de ontwikkelaar. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met uw eerste voorkeur.
 • Indien meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer hebben ingeschreven, wordt middels loting toegewezen aan de meest concrete kandidaat. Iemand beschouwen wij als een concrete kandidaat als uit de inschrijvingsgegevens blijkt dat de aankoop ook daadwerkelijk mogelijk is (dit kan blijken uit uw inkomens- en/of vermogensgegevens en/of een eventuele financiële toets door een bank- of hypotheekadviseur).
 • De uiteindelijke uitkomst van de loting resulteert in een toewijzing van een bouwnummer aan een kandidaat. Er zijn geen koopverplichtingen aan verbonden. De kandidaat heeft door de toewijzing het eerste recht van koop.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijfvanpeer.nl

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwbedrijf van Peer bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Bouwbedrijf van Peer te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Bouwbedrijf van Peer de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Bouwbedrijf van Peer de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf van Peer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden, waaronder andere werkmaatschappijen van Bouwbedrijf van Peer, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf van Peer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waarmee wij bijvoorbeeld gegevens delen zijn:

 • Projectmakelaar
 • Projectontwikkelaar samenwerkingsverband (indien van toepassing)
 • Projectnotaris (uitsluitend gegevens van kopers in een project)
 • Projectkopersbegeleider (uitsluitend gegevens van kopers in een project)
 • De keuken- en/of sanitairshowroom waarmee Bouwbedrijf van Peer samenwerkt in het betreffende project (uitsluitend gegevens van kopers in een project)
 • Woningborg (uitsluitend gegevens van kopers in een project)

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bouwbedrijf van Peer gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouwbedrijf van Peer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bouwbedrijf van Peer maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf van Peer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfvanpeer.nl. Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Bouwbedrijf van Peer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf van Peer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijfvanpeer.nl.

 

Solliciteren bij Bouwbedrijf van Peer

Om uw sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van u hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring)

Verder geeft u door het insturen van uw sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).
We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Of wilt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Bouwbedrijf van Peer ? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@bouwbedrijfvanpeer.nl

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Bouwbedrijf van Peer behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bouwbedrijf van Peer adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Laatste update van deze verklaring: 01-12-2020